Privacystatement

Versie 15 juli 2020

 

Gebruiksvoorwaarden voor www.promines.nl

 

Inhoud 

Deze website wordt door Promines B.V. (hierna: “Promines”) beheerd. Het gebruik van deze Website wordt beschouwd als een akkoord met deze gebruiksvoorwaarden (hierna: “Gebruiksvoorwaarden”) en met de Privacyverklaring. U wordt geadviseerd deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door te lezen zodat u weet welke rechten en verplichtingen u heeft. 

De Website en de via de Website beschikbare informatie, materiaal en documenten (hierna: “Content”) is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De Content wordt enkel voor informatieve doeleinden aangeboden. Promines kan niet garanderen dat de inhoud van de Website te allen tijde juist, actueel en volledig is, dat de Website ononderbroken zal functioneren en/of vrij is van fouten.  

1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat u als gast of als geregistreerd gebruiker van de Website en/of beschikbaar gestelde Content maakt. 

1.2 Promines is gerechtigd om te allen tijde deze Website en de Content te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op de Website worden geplaatst. U wordt geadviseerd deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen in verband met wijzigingen of aanvullingen van deze Gebruiksvoorwaarden die te allen tijden kunnen plaatsvinden. Indien u niet langer instemt met deze Gebruiksvoorwaarden, is de enige mogelijkheid om de Website niet langer te gebruiken. 

1.3 Toegang tot de Website is toegestaan op tijdelijke basis. Promines behoudt het recht voor de service die via de Website wordt aangeboden zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Promines is gerechtigd om van tijd tot tijd de toegang tot bepaalde gedeelten van de Website of de volledige Website te beperken.  

2. Contentinformatie 

2.1 De Website biedt geen persoonlijk advies of op een organisatie gericht advies over E-commerce, Social Media en/of Big Data dan wel over enig ander onderwerp op de Website. 

2.2 De informatie die Promines over Content gebruikt, suggereert generlei intentie van Promines om de Website ter promotie van de Content te gebruiken. De manier waarop de Content wordt gepresenteerd op de Website is niet bedoeld om het ter verkoop aan te bieden, maar heeft als doel om een bijdrage te leveren aan veranderingen in organisaties (de digitale transformatie).  

2.3 De Content mag in geen geval zo worden gebruikt dat zij de plaats inneemt van een professioneel advies. Voor een professioneel advies kunt u contact op te nemen met Promines. 

2.4 Promines is gerechtigd om vooraf een vergoeding te vragen voor bepaalde Content beschikbaar via de Website. Deze Gebruiksvoorwaarden maken geen verschil voor Content die al dan niet tegen de betaling van enige vergoeding beschikbaar wordt gesteld. 

3. Informatie over u en uw bezoek aan de Website 

3.1 Informatie over uw bezoek aan de Website wordt verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring. Door de Website te gebruiken, gaat u akkoord met deze wijze van verwerking en garandeert u de juistheid van de door u verstrekte gegevens.  

3.2 Promines verwelkomt feedback en suggesties over de Website of de via de Website beschikbare Content. U dient er rekening mee te houden dat alle berichten of informatie verzonden naar Promines via de Website, via e-mail of anderszins wordt doorgegeven aan Promines, met inbegrip van welk(e) suggestie, idee, concept, methodiek, data, vraag, ontdekking, techniek en dergelijke, plaatsvindt op een niet-vertrouwelijke, niet-eigendomsrechtelijke, openbaar beschikbare alsook royaltyvrije grondslag. Door Promines (niet-persoonlijke) informatie te sturen, geeft u Promines een onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurende en royaltyvrije licentie om deze informatie te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te verspreiden en openbaar te maken. Promines zal uw identiteit niet vrijgeven of anderszins bekend maken dat u deze informatie aan Promines heeft verstrekt, tenzij u toestemming heeft verleend om dit te doen, of Promines u eerst laat weten dat deze informatie op de Website wordt gepubliceerd met uw naamsvermelding of Promines wettelijk verplicht is dit te doen.

3.3 Promines is nimmer verplicht om te reageren op elk ontvangen bericht. Evenmin ontstaat door toezending van enig bericht of informatie een samenwerking, agent- of partnerschap of andere formele zakelijke verhouding tussen u en Promines, noch kan Promines verplicht worden om met u een overeenkomst aan te gaan of aan u enige toekenning of compensatie te verstrekken. Promines belooft evenmin om enige door u verstrekte informatie te gebruiken. 

4. Intellectueel eigendom 

4.1 Door de website te gebruiken erkent u en gaat u ermee akkoord dat Promines geen eigendom of intellectueel eigendomsbelang of -recht in en op de Website, alsmede de via de Website openbaar gemaakte Content, overdraagt aan u of iemand anders.  

4.2 
Alle intellectuele eigendomsbelangen of -rechten met betrekking tot de Website en de via de Website beschikbare Content berust bij Promines en/of zijn licentiegevers. 

4.3 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden, verleent Promines aan u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet overdraagbaar en niet sub-licentieerbaar recht om gebruik te maken van de Website en alle via de Website beschikbaar gestelde Content en deze te bekijken op de wijze en in het format zoals dat via de Website beschikbaar wordt gesteld.  

4.4 U mag Content van de Website alleen voor persoonlijk gebruik downloaden voor niet-commerciële doeleinden, waarbij wijzigingen en verdere reproductie van de Content niet is toegestaan. De inhoud van de Website en de via de Website beschikbaar gestelde Content, met inbegrip van alle afbeeldingen, tekst, uitvoerbare codes en lay-out, mag u zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Promines voor geen enkele reden voor publieke of commerciële doeleinden dupliceren, wijzigen, verspreiden, verzenden, of (her)gebruiken 

4.5 U bent verplicht om de status van Promines (en die van geïdentificeerde auteurs) als auteur van de Content op de Website te allen tijde te erkennen. 
 

 5. Aansprakelijkheid  

5.1 Promines is niet aansprakelijk indien de Website om welke reden dan ook niet beschikbaar is op enig moment of voor een bepaalde periodePromines behoudt het recht voor om u via de Website toegang te bieden tot websites die door derden worden beheerd. Promines ondersteunt geen websites van derden, noch accepteert Promines enige verantwoordelijkheid voor hun inhoud of voor schade die of verlies dat u als gevolg van het gebruik van deze websites hebt opgelopen, inclusief doch niet beperkt tot schade of verlies voortkomend uit uw gebruik van informatie of documenten die u op deze websites heeft gevonden.  

5.2 Promines biedt via de Website Content aan volgens deze Gebruiksvoorwaarden en zonder enige garanties, voorwaarden of waarborgen met betrekking tot de nauwkeurigheid. Voor zover wettelijk toelaatbaar en behoudens opzet en bewuste roekeloosheid, sluit Promines en alle derden die aan Promines zijn verbonden, het volgende uitdrukkelijk uit: iedere aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade, dan wel schade van een gebruiker van de Website of de via de Website beschikbare Content, in verband met het gebruik daarvan, het ondeskundige gebruik daarvan of als gevolg van het gebruik van de Website en/of gekoppelde websites van derden inclusief al het materiaal/Content, dat daarop is geplaatst, waaronder doch niet uitsluitend begrepen gederfde inkomsten of omzet, verwachte besparingen,  verlies van goodwill, verlies van gegevens of schade aan apparatuur of software veroorzaakt door virussen of ander technologisch schadelijk materiaal, defecten of storingen in de verbinding bij de toegang of het gebruik van de Website of de via de Website beschikbare Content. 

6. Slotbepalingen 

6.1 Indien enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is, heeft dan geen invloed op de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. Promines zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van de Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van de ongeldige bepaling.  

6.2 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden mag worden opgevat als een partnerschap tussen u en Promines, noch wordt u of wordt Promines als agent van de andere partij opgevat om welke reden dan ook.  

6.3 Promines is gerechtigd om rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien, over te dragen aan derden en u daarvan op de hoogte te stellen. Indien u deze overdracht niet acceptabel acht, is de enige remedie om het gebruik van de Website en/of Content te staken. 

6.4 Op deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing.  

6.5 Alle geschillen die voortvloeien uit en/of in verband staan met deze Gebruiksvoorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.